• Projekty i programy

   • Staże zagraniczne
   • W bieżącym roku szkolnym rozpoczynamy staże w Portugalli. Informacje szczegółowe pod linkiem

    Celem projektów Zawodowcy z Piaseczna i Na staże po kwalifikacje realizowanych w Hiszpanii jest umożliwienie uczestnikom zdobycia kwalifikacji zawodowych i językowych oraz kompetencji osobistych ułatwiających odniesienie sukcesu na rynku pracy. Szczegółowe sprawozdanie z przebiegu projektu.pdf

    Poprzedni projekt Wyższe kwalifikacje dzięki stażom to cztery dwutygodniowe wyjazdy, w czasie których uczniowie codziennie odbywali staż w irlandzkich przedsiębiorstwach z sektorów: 

    reklamy, informatycznego, elektronicznego i samochodowego. Zgodnie z programem stażu uczniowie pogłębiali umiejętności zawodowe, nabywali nowe kompetencje, komunikowali się w języku obcym.  

     

   • Moja TUrkusowa PLANETA
   • Projekt kierowany jest do mieszkańców powiatu piaseczyńskiego, a jego głównym celem jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków poprzez pogłębienie wiedzy uczniów nt. problemów związanych ze zmianami klimatu oraz sposobów na łagodzenie i przystosowania się do nich. 

    Szczególną grupę odbiorców stanowi młodzież uczęszczająca do piaseczyńskich szkół średnich, dla której przewidziano możliwość zaangażowania się w działania edukacyjne, projektowe i promocyjne, a także konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. 27 kwietnia w naszej szkole odbyła się konferencja inaugurująca projekt. Szczegółowe informacje na  temat projektu na stronie projektu

   • Atrakcyjni na rynku pracy
   • Projekt Atrakcyjni na rynku pracy jest realizowany do 2020 roku. 
    Jest przeznaczony dla uczniów klas organizacji reklamy z naszej szkoły oraz nauczycieli.

    Jaka korzyść dla ucznia? To szansa na Twój rozwój, zdobycie lub poszerzenie kompetencji zawodowych poprzez: udział w ciekawych szkoleniach prowadzonych przez zewnętrznych edukatorów i udział w płatnym stażu zawodowym. 

    Jaka korzyść dla nauczycieli? Rozwój kompetencji zawodowych przez udział w szkoleniach. 

    Jaka korzyść dla szkoły? Rozbudowanie bazy technicznej i sprzętowej.

    Link do strony projektu
     

   • OSE
   • OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu. Program został zaprojektowany przez Ministerstwo Cyfryzacji i działa w celu: umożliwienia szkole szerokopasmowego dostępu do bezpiecznego internetu, podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów, umożliwienia wspomagania procesu kształcenia w szkołach poprzez dostęp do zasobów dostępnych w internecie, wyrównania szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach słabiej zaludnionych i uczących się w małych szkołach. 

    Więcej informacji na stronie NASK

   • Młode kadry
   • Udział w projekcie pozwolił na:

    wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt wykorzystywany do naprawy i diagnostyki usterek w samochodach,

    - dostarcza też nauczycielom niezbędnej wiedzy, potrzebnej w procesie kształcenia,

    - ułatwi start zawodowy młodym ludziom poprzez zbliżenie świata przedsiębiorców ze światem edukacji.

    Link do strony projektu

     

   • Akcja Menstruacja
   • Celem programu jest zapewnienie powszechnego dostępu do środków menstruacyjnych oraz wykształcenie społeczeństwa pełnego empatii. Według Światowej Organizacji Zdrowia, aż 500 mln osób na całym świecie nie ma stałego dostępu do środków higienicznych. Takie sytuacje mają miejsce również w Polsce. Według badań przeprowadzonych przez firmę P&G, 1 na 6 uczennic opuściła kiedyś zajęcia w szkole z powodu braku dostępu do środków higienicznych. Najprostszym sposobem zapobiegającym opuszczaniu lekcji podczas okresu jest zapewnienie dostępu do produktów menstruacyjnych w szkole.

    Link do strony Akacja Menstruacja

 • Projekty i programy

  • {#1508} 1
  • OSE
  • POWER
  • Młode Kadry
  • PEACE