• Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów. Reprezentantami rodziców poszczególnych oddziałów są przewodniczący rad oddziałowych (klasowych). 

    Rada Szkoły jest organem społecznym, reprezentującym rodziców, uczniów i nauczycieli, służącym konsolidacji tych środowisk w zakresie rozwiązywania spraw wewnątrzszkolnych i wspierania statutowej działalności Zespołu Szkół, w szczególności w zakresie tworzenia dobrego klimatu do wszechstronnego rozwoju uczniów. Przewodniczącą jest pani Anna Curaj - nauczycielka geografii, kontakt przez dziennik Librus. 

    Skład Rady Szkoły:
     
    Rodzice:
    • Leszek Prawucki - Wiceprzewodniczący Rady Szkoły
    • Kinga Frynas - Sekretarz Rady Szkoły
    • Sławomira Zajączkowska - Członek Rady Rodziców
      
    Uczniowie:
    •  Mateusz Warzec - Członek Rady
    • Jakub Reguła - Członek Rady
    • Antoni Łyżwa - Członek Rady
    • Aleksy Jarszak - Członek Rady
     
    Nauczyciele:
    • Anna Curaj - Przewodnicząca Rady Szkoły
    • Małgorzata Wyszkowska - Członek Rady
    • Izabela Brzęczek - Członek Rady
    • Mariola Denisiewicz - Członek Rady
      
    Działania w roku szkolnym 2021/2022:  
    • Uczniowie, który w klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5 i dobre zachowanie otrzymali nagrody w postaci jednorazowego stypendium Rady Szkoły, którego wysokość uzależniona jest od uzyskanej przez ucznia średniej ocen.  Zostały przyznane też nagrody dla uczniów ze 100% frekwencją w drugim półroczu tego roku szkolnego - jednorazowe  w wysokości 150zł. 
    • Nagrody specjalne w wysokości 1000 zł za średnią ocen w klasyfikacji rocznej powyżej 5,5 otrzymało 2 uczniów. 
    • Sfinansowaliśmy zakup perkusji dla zespołu muzycznego. 
    • Zakupiliśmy nagrody dla uczniów uczestniczących w konkursach.
    • Dofinansowaliśmy wycieczki klasowe. 
    • Udzieliliśmy wparcia finansowego uczniom w trudnej sytuacji losowej.
    • Przeznaczyliśmy fundusze na rozwój zainteresowań uczniów z klas technik pojazdów samochodowych. 
     
    Podstawowym źródłem finansowania działań Rady Rodziców i Rady Szkoły są środki wnoszone przez Rodziców i Uczniów. To dzięki nim możemy tak wiele zdziałać dla dobra całej społeczności Zespołu Szkół. 
     
    Serdecznie dziękujemy!
     
    Wpłaty zadeklarowanych składek można dokonywać:
    • osobiście u rodziców pełniących dyżur na korytarzu (I piętro) podczas zebrań z rodzicami,
    • na rachunek bankowy Rady Szkoły: 77 1240 6351 1111 0011 0234 7011 (w tytule wpłaty proszę koniecznie wpisać: składka na RS – imię i nazwisko ucznia, klasa).