• Rada Rodziców Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie

    Rada Rodziców stanowi reprezentację ogółu rodziców i opiekunów uczniów Zespołu Szkół Nr 1 W Piasecznie.

    Rada Rodziców jest społecznym, samorządnym organem szkoły współdziałającym z dyrektorem, radą szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organem prowadzącym szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny w realizacji misji i zadań szkoły.

    Podstawowym celem Rady Rodziców jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów oraz ochrona ich praw i godności poprzez podejmowanie działań wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, statutu oraz niniejszego regulaminu.

    Regulamin_rady_rodzicow_ZS1.pdf

    Skład Rady Rodziców

    Organami Rady Rodziców jest Przewodniczący i Prezydium Rady, które składa się z:

    Przewodniczącego - Leszka Prawuckiego- w ważnych sprawach bezpośredni kontakt 737 443 775,

    Wiceprzewodniczącego - Anny,

    Skarbnika - Patrycji,

    Sekretarza- Krystyny.

    Nad prawidłowością działania Rady Rodziców nadzór sprawuje Komisja Rewizyjna w składzie:

    Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Małgorzata,

    Członek Komisji Rewizyjnej Magdalena,

    Członek Komisji Rewizyjnej Kinga.

    Rada Rodziców jest członkiem Piaseczyńskiego Porozumienia Rad Rodziców.

    Kontakt do Rady Rodziców

    rrwiadukt(at)gmail.com

    Rada Rodziców realizuje swoje cele i zadania poprzez:

    1. pobudzanie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju szkoły i uczniów, w tym organizowanie szkoleń;
    2. podnoszenie świadomości rodziców w zakresie ich odpowiedzialności za wychowanie i wykształcenie dzieci, jako pierwszych, najważniejszych nauczycieli i wychowawców;
    3. zapewnienie rodzicom wpływu na działalność szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie dyrektorowi i innym organom szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowisk w sprawach związanych z działalnością szkoły włączenie rodziców do rzeczywistej współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły;
    4. formułowanie opinii i wniosków w sprawach przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującymi oraz statutem;
    5. współtworzenie warunków do podjęcia i prowadzenia partnerskiego dialogu ze środowiskiem nauczycielskim;
    6. aktywne wspieranie środowiska uczniowskiego we wszystkich działaniach na rzecz budowania i umacniania uczniowskiej samorządności i demokracji, podnoszenia, jakości nauczania, wychowania oraz poprawy warunków nauki;
    7. aktywne wspieranie środowiska nauczycielskiego we wszystkich działaniach na rzecz podnoszenia, jakości nauczania i wychowania, poprawy warunków pracy i bytu dzieci i nauczycieli;
    8. finansowe wspieranie działalności statutowej szkoły;
    9. wspieranie organizacji społecznych współpracujących ze szkołą.

    Do kompetencji Rady Rodziców należy:

    1. występowanie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą;
    2. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego;
    3. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania;
    4. opiniowanie materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym;
    5. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora;
    6. opiniowanie możliwości podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację;
    7. opiniowanie kalendarza szkolnego, w tym w szczególności ustalenia dodatkowych wolnych dni od zajęć dydaktyczno – wychowawczych;
    8. występowanie wspólnie z radą pedagogiczną oraz uczniowską w sprawie nadania imienia patrona szkoły oraz w innych sprawach przewidzianych w przepisach prawa;
    9. udział w określaniu wzoru jednolitego stroju noszonego przez uczniów;
    10. wybór przedstawicieli do komisji oraz innych ciał, w których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców;
    11. organizację różnych form wsparcia i pomocy dzieciom, rodzicom i nauczycielom;
    12. inicjowanie i wspieranie działań służących promocji sportu, rekreacji, zdrowia i ekologii oraz nauczania informatyki, języków obcych i upowszechniania problematyki europejskiej;
    13. opracowywanie i upowszechnianie analiz i ekspertyz na temat polityki edukacyjnej, kierunków reform, uspołecznienia oświaty itp.;
    14. występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli i dyrektora;
    15. udział w ustalaniu szczegółowej listy produktów dopuszczonych do sprzedaży lub stosowania w ramach żywienia zbiorowego;
    16. uchwalanie regulaminu Rady Rodziców;
    17. uchwalanie corocznie preliminarza dochodów i wydatków Rady Rodziców;
    18. zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady Rodziców po jego zbadaniu przez Komisję Rewizyjną i przedstawieniu przez nią opinii;
    19. występowanie z wnioskiem o powołanie Rady szkoły;
    20. wykonywanie innych uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz w statcie.
    •