• Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów. Reprezentantami rodziców poszczególnych oddziałów są przewodniczący rad oddziałowych (klasowych). 

    Rada Szkoły jest organem społecznym, reprezentującym rodziców, uczniów i nauczycieli, służącym konsolidacji tych środowisk w zakresie rozwiązywania spraw wewnątrzszkolnych i wspierania statutowej działalności Zespołu Szkół, w szczególności w zakresie tworzenia dobrego klimatu do wszechstronnego rozwoju uczniów. Przewodniczącą jest pani Anna Curaj - nauczycielka geografii, kontakt przez dziennik Librus. 

    Skład Rady Szkoły:
     
    Rodzice:
    • Leszek Prawucki - Wiceprzewodniczący Rady Szkoły
    • Kinga Frynas - Sekretarz Rady Szkoły
    • Sławomira Zajączkowska - Członek Rady Rodziców
      
    Uczniowie:
    • Mateusz Kuna - Członek Rady
    • Jakub Reguła - Członek Rady
    • Klaudia Duch - Członek Rady
    • Robert Pietrus - Członek Rady
     
    Nauczyciele:
    • Anna Curaj - Przewodnicząca Rady Szkoły
    • Małgorzata Wyszkowska - Członek Rady
    • Izabela Brzęczek - Członek Rady
    • Mariola Denisiewicz - Członek Rady
      
    Działania w roku szkolnym 2020/2021:  
    • Każdy z 251 uczniów, który w klasyfikacji śródrocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 4,2 i dobre zachowanie przyznaliśmy nagrodę w postaci jednorazowego stypendium Rady Szkoły, którego wysokość uzależniona jest od uzyskanej przez ucznia średniej ocen. Przyznaliśmy nagrody dla 35 uczniów z 100% frekwencją w pierwszym okresie nauki tego roku szkolnego. Każdy z uczniów otrzyma jednorazowe stypendium Rady Szkoły w wysokości 100zł. 
    • Przyznaliśmy nagrody klasom w postaci dofinansowania do wycieczek klsowych: za najwyższą średnią ocen i za najwyższą frekwencję w półroczu obecnego roku szkolnego, a także za 100% wpłat zadeklarowanych składek na Radę Szkoły.
    • Sfinansowaliśmy spotkania z terapeutką dla rodziców i nauczycieli oraz dla uczniów naszego Zespołu Szkół dot. aktualnych problemów związanych z pandemią. Spotkanie zorganizowała pani Małgorzata Nowak – pedagog szkolny. 
    • Sfinansowaliśmy nagrody dla uczniów uczestniczących w konkursach.
    • Udzieliliśmy pomocy jednemu z potrzebujących uczniów w postaci sfinansowania obiadów w bufecie szkolnym.
    • Dofinansowaliśmy wycieczkę trzech klas do Skansenu “Wiecha” w Kawęczynie.  
    • Sfinansowaliśmy zakup ciekawych książek do biblioteki szkolnej, zgodnie z bieżącymi zainteresowaniami czytelniczymi uczniów.

     

    Podstawowym źródłem finansowania działań Rady Rodziców i Rady Szkoły są środki wnoszone przez Rodziców i Uczniów. To dzięki nim możemy tak wiele zdziałać dla dobra całej społeczności Zespołu Szkół (opis działań). Serdecznie dziękujemy!

     

    Wpłaty zadeklarowanych składek można dokonywać:
    • osobiście u rodziców pełniących dyżur na korytarzu (I piętro) podczas zebrań z rodzicami,
    • na rachunek bankowy Rady Szkoły: 77 1240 6351 1111 0011 0234 7011 (w tytule wpłaty proszę koniecznie wpisać: składka na RS – imię i nazwisko ucznia, klasa).